[1]
ไกรนรา ฝ., Lertgrai, P. and Saijun, K.S. 2017. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 8, 1 (Aug. 2017), 180–190.