[1]
เศรษฐโชติสมบัติ ณ. 2017. ความคล่องตัวโซ่อุปทานและความหยุ่นตัวโซ่อุปทาน: การนำไปใช้สำหรับโซ่อุปทานอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 8, 1 (Jul. 2017), 116–127.