[1]
Saengngoen, S. 2017. วัฒนธรรมประเพณีกับการสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนเทศบาลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 7, 2 (Apr. 2017), 103–114.