[1]
จันทวรรณ น. 2017. ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 7, 1 (Apr. 2017), 103–113.