[1]
ศิริสม ม. 2017. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ที่อพยพเข้ามาทำงานในประเทศไทย Legal Measures concerning Migrant Workers Nationality of Myanmar, Cambodia and Laos enterThailand for working. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 7, 2 (Apr. 2017), 78–90.