[1]
ณ นคร จ. 2017. มาตรการในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช 2551 Measures of controlling alcohol advertisements in accordance with the alcohol control Act B.E. 2551. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 7, 2 (Apr. 2017), 39–48.