[1]
ทองมา ธ. 2017. การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสำนักงาน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 8, 1 (Jul. 2017), 128–150.