[1]
วงศ์ณาศรี ป. 2017. รูปแบบการพัฒนาจิตสำนึกของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเทวธรรมในการอนุรักษ์ป่าภาคใต้ตอนบน The Model of Consciousness Development for Personnel in Provincial Administrative Organiz ation with Dewathamma for Forest Conservation in. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 7, 1 (Apr. 2017), 44–53.