[1]
บุญธรรม อ. 2017. เพลงเดี่ยวนกขมิ้นสามชั้น ทางฆ้องมอญ 6 ลูก ทางครูสมชาย ดุริยประณีต กรณีศึกษาครูธีระศักดิ์ ชุ่มชูศาสตร์. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 8, 1 (Aug. 2017), 220–231.