[1]
เนียมคำ ส. 2017. รำตรวจพลวิรุญจำบัง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 8, 1 (Aug. 2017), 253–264.