[1]
ภู่เพ็ชร์ ว. 2017. เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงลาวแพนทางครูสมาน ทองสุโชติ กรณีศึกษา: ดร.ดุษฏี มีป้อม. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 8, 1 (Aug. 2017), 288–298.