[1]
ป้อมสุวรรณ์ ป. 2017. การศึกษาเชิงวิเคราะห์สารัตถธรรมที่ปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ์ เพื่อพัฒนานักศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 8, 1 (Aug. 2017), 338–346.