[1]
ผดุงสุทธิ์ ส. 2017. ทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงพญาโศก 3 ชั้น ทางครูกล้ำ ณ บางช้าง กรณีศึกษา ครูชาตรี อบนวล. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 8, 1 (Aug. 2017), 306–320.