[1]
ตัณฑัยย์ บ. 2017. การตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 8, 2 (Aug. 2017), 15–22.