[1]
เทพผา ส. 2017. แนวทางแก้ไขการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 8, 2 (Jul. 2017), 1–14.