[1]
สังขผล เ., ใจเย็น ส. and วิชัยดิษฐ พ. 2017. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 8, 2 (Aug. 2017), 55–65.