[1]
จั่นจุ้ย น. 2017. การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีจิตรา จังหวัดปทุมธานี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 8, 1 (Aug. 2017), 159–168.