[1]
สิทธิชัย ว.ร.ธ. 2017. แนวคิดและวิธีการประพันธ์ทางเดี่ยวปี่ใน เพลงแขกมอญ 3 ชั้น ของครูปี๊บ คงลายทอง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 8, 2 (Aug. 2017), 204–216.