[1]
ตันติวุุฒิไกร ส. 2017. แนวทางส่งเสริมการจัดจำหน่ายเครื่องยนต์มือสองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเขตพระนครศรีอยุธยา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 8, 2 (Aug. 2017), 134–143.