[1]
ฤกษ์สมโภชน์ ส. 2017. รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 8, 2 (Aug. 2017), 196–203.