[1]
เจนเขว้า เ. and วงษ์อินทร์ ท. 2017. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 8, 1 (Jul. 2017), 200–209.