[1]
ผลสะอาด ธ. 2017. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารและการจัดการกำลังสำรอง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 8, 2 (Aug. 2017), 44–54.