[1]
จิตนุพงศ์ ว. 2017. ความมั่นคงทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 8, 2 (Sep. 2017), 280–287.