(1)
จันทร์แจ่มใส ม.; จักรกรณ์ ณ.; คนทน ศ.; หรุ่นเกษม น.; บิลไบ ส. THE RESEARCH INTEGRATION PLAN FOR LOCAL DEVELOPMENT OF PHRANAKHON RAJABHAT UNIVERSITY. AJPU 2018, 9, 1-13.