(1)
ไกยวรรณ์ ย.; โสไกร ป.; ผลาพรม ก.; ณ วัฒนะประเสริฐ ก.; ตามถิ่นไทย พ.; มั่งคั่ง ก. MANAGEMENT MODEL DEVELOPMENT FOR DRIED BANANA COMMUNITY PRODUCT. AJPU 2018, 9, 79-90.