(1)
อุดม จ. . .; สัจเดย์ ห. .; หุตะเจริญ ร. . . THE DEVELOPMENT LEARNING MODULE FOR SUSTAINABLE STRATEGY AND SUSTAINABILITY CITY PLANNING. AJPU 2019, 11, 67-79.