(1)
Ongthun, C. GASTRONOMY TOURISM LINKAGE TO LOW CARBON TOURISM. AJPU 2021, 12, 319-328.