(1)
อำนาจกิจเสรี ธ. คุณภาพการส่งมอบบริการสาธารณะ: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา. AJPU 2015, 4, 79-90.