(1)
โรจน์รุ่งสัตย์ พ.; ฉิมทัต ส.; ชุ่มจิตต์ จ.; ปัตพี ก. การสร้างคู่มือสำหรับมัคคุเทศก์เพื่อแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี. AJPU 2015, 4, 16-27.