(1)
แสงศรี ส.; เรืองฤทธิ์นำชัย น.; พิริยะเวชากุล โ.; กิตตินรรัตน์ จ. ความภักดีของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. AJPU 2015, 4, 36-46.