(1)
เบ็ญจาธิกุล ฐ. รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. AJPU 2015, 5, 81-94.