(1)
สายนุ้ย ภ.; สถาพรวจนา ศ.; อินทร์รักษ์ ป. การกำหนดนโยบายการศึกษาของประเทศไทย ในทศวรรษหน้า. AJPU 2015, 5, 108-117.