(1)
คลังกรณ์ จ. เปรียบเทียบหลักนิติธรรมกับคำสั่งของคณะปฏิวัติรัฐประหาร. AJPU 2015, 5, 34-45.