(1)
อินทรประไพ ส. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรนํ้าลุ่มนํ้าป่าสัก. AJPU 2015, 5, 68-81.