(1)
ขันทะสิทธิ์ ธ.; ดอกไธสง บ.; ไพรินทร์ บ. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนบน. AJPU 2015, 5, 130-140.