(1)
สายสุวรรณ ส.; ดอกไธสง บ.; ศรีเหรัญ บ. ความมีอิสระในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547. AJPU 2015, 5, 141-149.