(1)
สงวนชม ย.; อดิวัฒนสิทธิ จ.; งามสนิท ส.; ศรีเหรัญ บ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. AJPU 2015, 5, 150-160.