(1)
ฝ่ายเพีย ว. การสร้างสรรค์ฟ้อนพื้นบ้านอีสาน: กรณีศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์. AJPU 2015, 5, 195-207.