(1)
รื่นสุข ภ. รูปแบบการตลาดธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. AJPU 2016, 6, 197-209.