(1)
บุญโท ส. การวิจัยการแปลคัมภีร์พระไตรปิฎก. AJPU 2016, 6, 20-28.