(1)
เสาธงทอง น. ประชาธิปไตยแบบไทย. AJPU 2016, 6, 89-95.