(1)
วงษ์พาณิทอักษร น. การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี. AJPU 2016, 6, 96-103.