(1)
จันทร์ควง พ. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร. AJPU 2016, 6, 116-127.