(1)
ปิ่นทองพันธ์ อ. การเปรียบเทียบการทดสอบภาวะสารูปสนิทดีสำหรับการแจกแจงแบบปกติ. AJPU 2016, 6, 240-249.