(1)
ทองมี จ. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย. AJPU 2016, 6, 280-285.