(1)
วงศ์ทวีรัตน์ ป. นโยบายการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารกิจการการบริการจัดงาน. AJPU 2016, 6, 187-199.