(1)
สุวรรณเนตร ส. การคิดสร้างสรรค์ภาพเพื่อสื่อความหมาย ของช่างภาพสารคดีโทรทัศน์. AJPU 2016, 6, 342-349.