(1)
อ่อนปรีดา ร. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม. AJPU 2016, 6, 135-145.