(1)
ไกรนรา ฝ.; Lertgrai, P.; Saijun, K. S. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. AJPU 2017, 8, 180-190.