(1)
ศิริสม ม. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ที่อพยพเข้ามาทำงานในประเทศไทย Legal Measures Concerning Migrant Workers Nationality of Myanmar, Cambodia and Laos EnterThailand for Working. AJPU 2017, 7, 78-90.